Zoe Kravitz

Algemene voorwaarden
Ambitious Hair & Make-up

Versie 3, vanaf maart 2020 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen Ambitious Hair & Make-up en haar opdrachtgevers. Ambitious Hair & Make-up accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Ambitious Hair & Make-up.

2. Totstandkoming boeking 2.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Ambitious Hair & Make-up aanvaardt.
2.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Ambitious Hair & Make-up alvorens een boeking te doen.
2.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.4 Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Tarieven 3.1 De vertelde tarieven zijn standaardtarieven van gemiddelde basisbehandelingen. Afhankelijk van de inhoud van de opdracht kan Ambitious Hair & Make-up hiervan afwijken en een maatwerkaanbieding maken. Dit zal vooraf door Ambitious Hair & Make-up kenbaar gemaakt worden.
3.2 Voor opdrachten zal Ambitious Hair & Make-up een reisvergoeding vragen. Dit is altijd in overleg met de opdrachtgever. Voor consumenten is dit €0.19 per gereden kilometer. Exclusief eventuele parkeerkosten.
3.3 Indien er sprake is van een noodzakelijke overnachting zullen deze kosten altijd in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever door Ambitious Hair & Make-up.

4. Betaling 4.1 Betaling dient via pin of via factuur te geschieden na afloop van de behandeling/werkzaamheden. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen. De factuur word binnen 8 dagen na de werkzaamheden verstuurd naar opdrachtgever.
4.2 Bij opdrachten voor bruidsarrangementen dient direct na de proefsessie via pin of via factuur te worden afgerekend. In het geval van een factuur zal de factuur voorafgaand aan of direct na de proefsessie worden verstuurd, welke dan binnen de termijn betaald dient te worden.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
4.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Ambitious Hair & Make-up moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van de opdrachtgever.

5. Overmacht van Ambitious Hair & Make-up 5.1 In geval van overmacht, waaronder ziekte, kan Ambitious Hair & Make-up ten alle tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Er wordt altijd gekeken naar een nieuwe datum voor de werkzaamheden.
5.2 Bij opdrachten zal Ambitious Hair & Make-up zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.
5.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Ambitious Hair & Make-up niet tot schadevergoeding aanspreken.

6. Disclaimer en copyright 6.1 Voor alle aanbiedingen, bevestigingen, facturen of publicaties, zowel digitaal als hardcopy geldt het voorbehoud van druk-zet-typefouten. Ambitious Hair & Make-up is ten allen tijden gerechtigd aanbiedingen in te trekken, te wijzigen of opdrachten te annuleren indien sprake is van druk-zet-typefouten.
6.2 Op alle publicaties, zowel hardcopy als digitaal zijn alle rechten voorbehouden aan Ambitious Hair & Make-up. Deze publicaties zijn bedoeld als informatievoorziening naar beste kennis, eer en geweten van Ambitious Hair & Make-up, echter niet uitdrukkelijk gecontroleerd op onjuistheden, fouten of wetenschappelijke onderbouwing. Reclames, klachten of claims in de ruimste zin van het woord, als gevolg van gebruik van deze informatie worden door Ambitious Hair & Make-up afgewezen.
6.3 Opdrachtgever gaat per definitie akkoord met het publiceren van gemaakte foto’s of afbeeldingen op de website van Ambitious Hair & Make-up. Indien opdrachtgever bezwaren heeft tegen publicatie, kan dit op elk moment kenbaar gemaakt worden, zowel voorafgaand aan de opdracht als achteraf. Ambitious Hair & Make-up zal in dat geval reeds gepubliceerde foto’s bij de eerstvolgende gelegenheid verwijderen. Reclames of schadeclaims als gevolg van publicatie worden door Ambitious Hair & Make-up afgewezen.
6.4 Ambitious Hair & Make-up is niet verantwoordelijk voor schade door publicatie van foto’s of afbeeldingen door derden.
6.5 Opdrachtgever gaat akkoord, bij publicatie van samen tot stand gekomen foto’s, met naamsvermelding van Ambitious Hair & Make-up of Kirsten Auwema.

7. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst 7.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Ambitious Hair & Make-up gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
7.2 Geboekte opdrachten kunnen door de opdrachtgever tot de 30e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.
7.3 Indien een geboekte opdracht/behandeling/bruidsarrangement wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de opdracht 25% van het factuurbedrag.
b) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 8e dag voor de opdracht 50% van het factuurbedrag.
c) Bij annulering vanaf dag 7 voor de opdracht 75% van het factuurbedrag.
d) Bij annulering vanaf 24 uur voor de opdracht 100% van het factuurbedrag.

8. Aansprakelijkheid en schade 8.1 Ambitious Hair & Make-up zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
8.2 Ambitious Hair & Make-up is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Ambitious Hair & Make-up is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.
8.3 Bezwaren dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Ambitious Hair & Make-up te worden ingediend.
8.4 Ambitious Hair & Make-up sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Ambitious Hair & Make-up en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Ambitious Hair & Make-up kunnen worden toegerekend.

9. Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden 9.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Ambitious Hair & Make-up: www.ambitioushairmakeup.nl.
9.2 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

10. Slotbepalingen 10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Ambitious Hair & Make-up bestaat is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Ambitious Hair & Make-up en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.
10.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.